خدمات ما

ما از نظر اقتصادی برای شما بهترین پیشنهاد را داریم؛ به ما اعتماد کنید!

محاسبه قیمت بر مبنای زمان

قیمت‌گذاری زمانی به این معنی است که برمبنای زمان برش و بر اساس واحد دقیقه قیمت قطعه محاسبه می‌شود. قیمت واحد زمانی نیز معمولا بر حسب ارزش ساعت کاری دستگاه و هزینه‌های جاری آن تعیین می‌شود. این روش مخصوصا برای کارهای سری و ضخامت متوسط و بالا، روشی بسیار مناسب و اقتصادی خواهد بود. لازم به ذکر است که این روش محاسبه در کل قیمت یکدست و قابل اعتمادی را در ضخامت‌ها و تیراژهای مختلف ارائه می‌دهد.

محاسبه قیمت بر مبنای طول برش

قیمت‌گذاری طولی به این معنی است که بر اساس طول خطوط برش و ضامت ورق، قیمت قطعه محاسبه می‌شود. ارزش ریالی واحدهای برش برمبنای میلیمترمربع (طول برش×ضخامت) بر حسب یک عرف مشخص در بازار تعیین می‌شود. این روش قیمت‌گذاری برای سفارشات تکی و تیراژ پایین روش اقتصادی‌تری است. اگرچه تمایل اغلب مشتریان به این روش محاسبه است، ولی در کل قیمت یک‌دست و قابل اعتمادی را ارائه نمی‌دهد.

A

چیدمان بهینه

یکی از مسائل مهم در برش ورق، نحوه چیدمان قطعات در یک ورق خالی با توجه به حداقل استفاده از مواد خام و ضایعات است که منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود.الگوی بهینه شده چیدمان قطعات بر روی ورق با بهترین ترتیب برش می‌تواند به طور خودکار محاسبه شده و با ارائه بهترین ناحیه مورد نیاز از هر اندازه ورق داده شده و سریع‌ترین مسیر برش در سراسر ورق برای، صرفه‌جویی چشمگیری در زمان ایجاد کند؛ و این قطعا به نفع شماست.

ورق‌کاری

طراحی، مدل سازی، مهندسی معکوس و بهینه‌سازی